Travel

13 Days Cycle Xinjiang 13 Days

Duration: 13 days

Accommodation: 3 & 4 star hotels

Itinerary:

Urumqi, Heavenly Lake, Hami, Shanshan, Turpan, Toksun, Korjay, Yardan

Trip Price:US$3732

Book your Own Room:US$590

Price From US$3732.00 valid from Jun - Sep 2018 Book Now

14 Days Cycle Lanzhou-Chengdu 14 Days

Duration: 14 days 13 nights

Accommodation: 3-4 star hotels

Itinerary:

Beijing,Lanzhou, Linxia, Xiahe, Hezuo, Ruoergai, Song Pan, Chengdu

Trip Price:US$4131

Book your Own Room:US$590

Price From US$4131.00 valid from Jun - Aug 2018 Book Now

26 Days Cycle Yunnan-Tibet

Duration: 26 days 25 nights

Accommodation: 3-4 star hotels

Itinerary:

Kunming, Lijiang, Deqin, Rongxi, Basu, Lulang, Lhasa

Trip Price: US$6205

Book Your Own Room: US$1020

Price From US$6205.00 Book Now

6 Days Cycle Fujian - Xiamen & Hakka Villages

Duration: 6 days

Hotel: 3 star hotels & guesthouses

Itinerary: Xiamen, Zhangpu. Nanjing, Tianloukeng, Chengqi, Yongding, Longyan, Xiamen

Trip PriceUS$1717

Book Your Own Room: TBA

Price From US$1717.00 Book Now

6 Days Cycle Beijing & Great Wall Trek

Duration: 6 days

Hotel: 3 star hotels & guesthouses

Itinerary: Beijing, Gubeikou, Jinshanling, Simatai, Hairou, Liulimiao, Yangqing, Beijing

Trip PriceUS$1319

Book Your Own Room: US$162

Price From US$1319.00 Book Now