Cycle China

6 Days Cycle Fujian - Xiamen & Hakka Villages

Duration: 6 days

Hotel: 3 star hotels & guesthouses

Itinerary: Xiamen, Zhangpu. Nanjing, Tianloukeng, Chengqi, Yongding, Longyan, Xiamen

Trip PriceUS$1717

Book Your Own Room: TBA

Price From US$1717.00 Book Now

6 Days Cycle Beijing & Great Wall Trek

Duration: 6 days

Hotel: 3 star hotels & guesthouses

Itinerary: Beijing, Gubeikou, Jinshanling, Simatai, Hairou, Liulimiao, Yangqing, Beijing

Trip PriceUS$1319

Book Your Own Room: US$162

Price From US$1319.00 Book Now

7 Days Cycle Hainan Island and Beaches

Duration: 7 days

Hotel: 3 & 4 star hotels

Itinerary: Hiakou, Wenchang, Boao, Xinglong, Lingshui, Sanya

Trip PriceUS$1060

Book Your Own Room: TBA

Price From US$171.80 Book Now